Tävling:
Onsdagscup 2024.

Klasser: valet gäller då hela serien det aktuella året.
SRS = Alla kölbåtar inklusive C 55.
Jollar

Datum:
15 maj, 22 maj, 29 maj, 12 juni, 14 augusti, 21 augusti, 28 augusti och 4 september.

Arrangör:    WSSW och WSS.


1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och SRS-reglerna.

1.2 Dessa föreskrifter ändrar SRS-reglerna genom att båtar i standardklass seglar på SRS-tal enligt SRS-tabell.

1.3 Flygande segel (spinnaker etc.) tillåts i alla delseglingar. Om man önskar använda flygande segel anmäls detta i samband med registrering till den första delseglingen man deltar i och gäller sedan samtliga återstående delseglingar. Beslutet kan inte ändras. Dessa båtar seglar då enligt tabellkolumnen ”SRS”.

1.5 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI).

1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.7 Varje rorsman ska använda en och samma båt under hela serien.

1.8 Rorsman som innehar SRS-mätbrev på sin båt, antingen pga att SRS-tal saknas eller att båten avviker från standardtabellen, skall uppvisa detta för, eller lämna kopia på detsamma till, tävlingsledningen i samband med att anmälan sker till båtens första deltävling.

1.9 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.10 Alla tävlande deltar på egen risk.


5. Anmälan

5.1 Anmälan sker via särskild Onsdagscup-app, som finns på respektive klubbs hemsida, senast kl 15.00 tävlingsdagen.


6. Tidsprogram

6.1 Program för samtliga dagar.

Tid för första varningssignal c:a 17.55

Start SRS c:a kl 18.00.

Start Jollar, exakt 5 min efter SRS 1 dvs startsignal för SRS gäller som varningssignal för Jollar.

6.2 8 seglingar är planerade. Lågpoängsystemet enligt KSR Appendix A tillämpas. Vid minst 6 genomförda seglingar räknas den sämsta placeringen bort. Båt som ej deltar i en segling i serien får poäng lika med totala antalet startande båtar i serien + 1.


7. Klassflaggor och genomförande

7.1

Klass/Start Signalflagga
SRS D
Jollar E
SRS och Jollar T = banan seglas 3 varv

Orange flagga hissas när startlinjen är lagd men minst 5 min före varningssignalen.


8. Kappseglingsområde

8.1 Skeppsbrofjärden. 


9. Banan

9:1 SRS och Jollar:

Kryss-läns-bana. Gemensam startlinje utanför startkuren. Vid vissa vindriktningar kan startlinjen läggas på annan plats. 

Banan seglas motsols dvs alla rundningsmärken ska tas om babord. Mållinjen behöver bara passeras vid målgång.

Banan seglas 2 varv.

9.2 Om signalflagga T visas tillsammans med respektive klassflagga seglas banan 3 varv.

9.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar c:a 45 min att genomföra.


10. Märken

10.1 Start- och mållinje begränsas av orange bojar. Rundningsmärkena utgöres av orange bojar.


11. Starten

Startprocedur enligt KSR 26 med tillägg enligt 9.2 ovan.

Varningssignal: 5 min före start. Klassflagga D/E + ev T upp 1 ljudsignal
Förberedelsesignal: 4 min före start. Flagga P upp 1 ljudsignal
En minut: 1 min före start. Flagga P ner 1 ljudsignal
Start: 0 min före start. Klassflagga ner 1 ljudsignal

Enskild återkallelse: Flagga X åtföljt av 1 ljudsignal.

Allmän återkallelse: Första likhetstecken + 2 ljudsignaler. Ny varningssignal ges 1 min efter att likhetstecknet tagits ned.


14. Tidsbegränsning

14.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.


Datum: 2023-04-23

Seglingsektionen WSS/WSSW

 

Uppdaterad: 2024-03-22  Kl.09:07
Seglingssektionen